Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Pozvánka na 13.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 21. apríla 2021 o 16,30 h.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Rekonštrukcia komunikácie ku ihrisku
4. Vjazd k budove bývalej MŠ
5. Výmena vchodových dverí na budove bývalej MŠ
6. Rozpočtové opatrenie č.1/2021
7. Návrh uznesení
8. Diskusia


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravotice

V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo obce Pravotice
VYHLASUJE
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Pravotice 10. februára 2021.
Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Pravotice s pracovným úväzkom 15 hodín mesačne ( 0,10%).
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 27. januára 2021 do 12:00 hod. na adresu:
Obec Pravotice
Obecný úrad č.44
956 35 Nedašovce
V zalepenej obálke s označením ,, Voľba hlavného kontrolóra obce Pravotice – neotvárať“
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
Ďalšie podmienky:
• znalosť legislatívy a právnych noriem na úrovni samosprávy
• bezúhonnosť
• min. 5 rokov odbornej praxe
Náležitosti písomnej prihlášky:
• meno, priezvisko, príp. titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje,
• štruktúrovaný profesijný životopis (CV),
• úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra obce,
• informáciu o tom, či ku dňu konania volieb kandidát podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
• čestné prehlásenie o vykonaní odbornej praxe

V Pravoticiach, dňa 18.11.2020


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci výrubu drevín Podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Obec Pravotice, ako príslušný orgán v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Žiadateľ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vysočany, Vysočany 66, 956 35 požiadal dňa 19.11.2020 o výrub drevín a) Smrek obyčajný (Picea abies) – 4 ks rastúcich na pozemku parc. C-KN č. 2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Pravotice vo vlastníctve žiadateľa Farnosť Vysočany. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil: Predmetné dreviny rastú v blízkosti rodinného domu a plota, ich koreňový systém narúša statiku objektu. Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Pravotice, Obecný úrad 44, 956 35 alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce ocu@obecpravotice.sk v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Zverejnené: 19.11.2020


Rozhodnutie č. OU-BN-OSZP-2020/002555-033

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPart?id=11642611


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Pozvánka na 9.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 20. mája 2020 o 16,30 h.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce
4. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2019
5. Výročná správa obce Pravotice za rok 2019
6. Inventarizácia účtov k 31.12.2019
7. Návrh uznesení
8. Diskusia


Pozvánka na 8.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 19. februára 2020 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk 4. Dokumentácia DHZO 5. Rekonštrukcia kuchyne KD 6. Kultúrne akcie: „Stavanie mája“, „Deň matiek“, „Deň detí“ 7. Návrh uznesení 8. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Pozvánka na 7.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 11. decembra 2019 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry 4. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu obce Pravotice 5. Rozpočet obce na roky 2020-2022 6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 7. VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pravotice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 8. Kultúrna akcia: „Uvítanie detí do života“, „Karneval“ 9. Dohoda s Mestom Bánovce nad Bebravou o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 10. Návrh uznesení 11. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Strana [1, 2, ]