Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Pozvánka na 8.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 19. februára 2020 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk 4. Dokumentácia DHZO 5. Rekonštrukcia kuchyne KD 6. Kultúrne akcie: „Stavanie mája“, „Deň matiek“, „Deň detí“ 7. Návrh uznesení 8. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Pozvánka na 7.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 11. decembra 2019 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry 4. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu obce Pravotice 5. Rozpočet obce na roky 2020-2022 6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 7. VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pravotice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 8. Kultúrna akcia: „Uvítanie detí do života“, „Karneval“ 9. Dohoda s Mestom Bánovce nad Bebravou o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 10. Návrh uznesení 11. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Oboznámenie verejnosti so zámerom

Realitná kancelária B4 REALITY, Záhradnícka 1023/3, 911 01 Trenčín doručil dňa 20.06.2016 Obecnému úradu Pravotice zámer „výstavba rodinných domov v obci Pravotice“. Jedná sa o výstavbu piatich RD na novovzniknutých pozemkoch v strede obce, nad rodinným domom č. 99 (oproti obchodu COOP Jednota): - pozemok registra CKN parc. č. 94/1 o výmere 12 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 94/2 o výmere 3698 m2, druh pozemku - záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 94/8 o výmere 379 m2, druh pozemku – záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 95 o výmere 1296 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 96/3 o výmere 156 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 71, list vlastníctva vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Pravotice, obec Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou. Z uvedených pozemkov bude novo vyhotoveným geometrickým plánom v zmysle priloženej parcelácie „IBV Pravotice“ vytvorených 5 (päť) pozemkov určených na výstavbu rodinných domov pod č. P 01, P 02, P 03, P 04, P 05 spolu s prístupovou komunikáciou P 07, ktoré budú predmetom predaja. Odchýlka (max 5 %) vo výmerách pozemkov je prípustná. Parceláciu „IBV Pravotice“ 4/2019 vypracoval: 445architekti s.r.o. Rybárska 3, 911 01 TN, +421-948-801190. Pozemky sú bez vybudovaných prípojok inžinierskych sietí a bez vybudovanej prístupovej komunikácie, pričom tieto si na vlastné náklady a po vzájomnej dohode budú budovať budúci majitelia pozemkov. Do predloženého zámeru možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Pravoticiach. Zámer je zverejnený na internetovej stránke obce Pravotice. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zámerom doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu: Obecný úrad Pravotice Pravotice č. 44 956 35 Pravotice Vyvesené: 20.06.2019 Zvesené: