Rozhlas

Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
3.11.2019
Ostratice - Pravotice  0:0
26.10.2019
Pravotice - Dolné Naštice  4:1
20.10.2019
Biskupice - Pravotice  1:3
12.10.2019
Pravotice - Brodzany  0:2
6.10.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  1:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Úradná tabuľa

Rozhodnutie č. OU-BN-OSZP-2020/002555-033

https://epod.intra.dcom.sk/sk.dcom.epodatelna.rest/services/rest/record/recordPart?id=11642611


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, predložil dňa 07. 05. 2020 Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušnému orgánu, v zmysle § 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ spolu s návrhom strategického dokumentu, ktoré Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako schvaľujúcemu orgánu zasielame.

Ako dotknutá obec informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým spolu s informáciou, kde a kedy možno do uvedených dokumentov nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Správa o hodnotení a návrh sú zároveň zverejnené na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 65g ods. 1 zákona sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 konzultácie vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Zmeny boli ustanovené zákonom č. 74/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 09.04.2020. Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Pozvánka na 9.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 20. mája 2020 o 16,30 h.
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Správa hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce
4. Záverečný účet obce Pravotice za rok 2019
5. Výročná správa obce Pravotice za rok 2019
6. Inventarizácia účtov k 31.12.2019
7. Návrh uznesení
8. Diskusia


Pozvánka na 8.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 19. februára 2020 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk 4. Dokumentácia DHZO 5. Rekonštrukcia kuchyne KD 6. Kultúrne akcie: „Stavanie mája“, „Deň matiek“, „Deň detí“ 7. Návrh uznesení 8. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Pozvánka na 7.zasadnutie OZ Pravotice

Starostka obce Mgr. Graňačková Viera zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Pravotice dňa 11. decembra 2019 o 16,30 h. Program zasadania: 1. Otvorenie 2. Určenie návrhovej komisie, zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. Schválenie rozpočtu bez programovej štruktúry 4. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu obce Pravotice 5. Rozpočet obce na roky 2020-2022 6. Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 7. VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pravotice na kalendárny rok 2020 a nasledujúce zdaňovacie obdobia 8. Kultúrna akcia: „Uvítanie detí do života“, „Karneval“ 9. Dohoda s Mestom Bánovce nad Bebravou o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 10. Návrh uznesení 11. Diskusia


Oznámenie k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou do volieb do Národnej rady SR: ocu@obecpravotice.sk


Oboznámenie verejnosti so zámerom

Realitná kancelária B4 REALITY, Záhradnícka 1023/3, 911 01 Trenčín doručil dňa 20.06.2016 Obecnému úradu Pravotice zámer „výstavba rodinných domov v obci Pravotice“. Jedná sa o výstavbu piatich RD na novovzniknutých pozemkoch v strede obce, nad rodinným domom č. 99 (oproti obchodu COOP Jednota): - pozemok registra CKN parc. č. 94/1 o výmere 12 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 94/2 o výmere 3698 m2, druh pozemku - záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 94/8 o výmere 379 m2, druh pozemku – záhrady, - pozemok registra CKN parc. č. 95 o výmere 1296 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, - pozemok registra CKN parc. č. 96/3 o výmere 156 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria. Všetky nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 71, list vlastníctva vedený Okresným úradom Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Pravotice, obec Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou. Z uvedených pozemkov bude novo vyhotoveným geometrickým plánom v zmysle priloženej parcelácie „IBV Pravotice“ vytvorených 5 (päť) pozemkov určených na výstavbu rodinných domov pod č. P 01, P 02, P 03, P 04, P 05 spolu s prístupovou komunikáciou P 07, ktoré budú predmetom predaja. Odchýlka (max 5 %) vo výmerách pozemkov je prípustná. Parceláciu „IBV Pravotice“ 4/2019 vypracoval: 445architekti s.r.o. Rybárska 3, 911 01 TN, +421-948-801190. Pozemky sú bez vybudovaných prípojok inžinierskych sietí a bez vybudovanej prístupovej komunikácie, pričom tieto si na vlastné náklady a po vzájomnej dohode budú budovať budúci majitelia pozemkov. Do predloženého zámeru možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Pravoticiach. Zámer je zverejnený na internetovej stránke obce Pravotice. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so zámerom doručiť do 21 dní od zverejnenia tejto informácie na adresu: Obecný úrad Pravotice Pravotice č. 44 956 35 Pravotice Vyvesené: 20.06.2019 Zvesené: