Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
7.09.2019
Rybany - Pravotice  0:0
31.08.2019
Pravotice - Pečeňany  1:2
17.08.2019
Pravotice - Brezolupy  4:0
11.08.2019
Veľký Klíž - Pravotice  1:3
15.06.2019
Klátová Nová Ves - Pravotice  0:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
20.07.2019
HBK Pravotice (1.miesto v Konovica cup) - Blades  6:5
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Dokumenty

Zápisnica OZ č.3/2015

Uznesenie - Vyhlásenie voľby kontrolóra

Záverečný účet obce Pravotice 2011

Záverečný účet obce Pravotice 2012

Záverečný účet obce Pravotice 2013

Pozemkové úpravy_kataster Pravotice

VZN č.2/2015 o spôsobe náhr. zásob.vodou a náhr.odv.odp.vôd

VZN č.3/2015 Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku

Záverečný účet obce Pravotice 2014

Kronika Obce Pravotice 2014

VZN č.4/2015 o nakladaní s odpadom

Program hospodárskeho a soc.rozvoja obce Pravotice na r.2015-2024

VZN č.5/2015 o miest.daniach a miest.poplatku za kom.odpady a dr.stav.odpady

Pravotické noviny 2015

Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia - "Rýchlostná cesta R Pravotice - Dolné Vestenice"

Verejná vyhláška č. KPUTN-2016/5442-15/32616 "Rýchlostna cesta R2 Pravotice - Dolné Vestenice"

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Pravotice za rok 2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Pravotice za rok 2015

Grafický manuál_publicita projektov TSK

Graf.material pre publicitu_HURA LETO

Mapa HM cintorín Pravotice

Triedenie odpadu _obec Pravotice

"Agrovýkrm Rybany" - Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

"Agrovýkrm Rybany" - Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch na účely zverejnenia

Oznámenie o konaní_výrub stromov 11.10.2016

Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania č. 208/2016 - PD Brezina Pravotice, družstvo

Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania č. 214/2016 - PD Brezina Pravotice, družstvo

Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 - Mgr. Ľubica Gálisová

Stanisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Pravotice na rok 2017

Rozpočet 2017 - Bežné výdaje

Rozpočet 2017 - Bežné príjmy

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Kronika Obce Pravotice 2015

Pravotické noviny 2016

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce Pravotice za rok 2016

Hlavné úlohy kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 - hl. kontrolórka obce

Informatívna správa o plnení plánu kontrolnej činnosti za rok 2017

Dohoda s mestom Bánovce n. Bebr. o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ

Pravotické noviny 2017

Politika osobných údajov obce Pravotice

VZN č. 1/2018 Obce Pravotice o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN Obce Pravotice č. 2/2018 pre povoľovanie rozkopávok miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a verejných priestrans

Rozsah rozhodnutia - MŽ SR (Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Správa o hodnotení - Farma ošípaných Rybany

Rozhodnutie predsedu NR SR (Voľby prezidenta SR)

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie predsedu NR SR (Voľby do EÚ parlamentu)

Informácie pre voliča k voľbám do EÚ parlamentu

Oznámenie - elektronická adresa na doručovanie k voľbám prezidenta SR

Kandidáti na prezidenta SR

Miera triedenia odpadu v r.2018 - Pravotice

Územný plán obce Rybany - Zmeny a doplnky č. 1 - oznámenie